Z wizytą w Beskidach

Beskidy pensjonaty to północna, zewnętrzna część Karpat, rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) przez Polskę po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Pasmo Beskidów ma długość około 600 km i szerokość 50-70 km.

Dzielą się na Beskidy Zachodnie, Beskidy Środkowe i Beskidy Wschodnie.

Beskidy są najmłodszymi górami w Polsce, sfałdowanymi w orogenezie alpejskiej. Zbudowane są z naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych, składających się ze zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli, tworzących tzw. flisz karpacki. W okresie plejstocenu góry te podlegały procesom peryglacjalnym. Mała odporność skał fliszowych na intensywne procesy peryglacjalne spowodowała, że grzbiety Beskidów są zaokrąglone, często spłaszczone, a stoki przeważnie łagodne. Beskidy mają charakter gór średnich.